Marcowa sesja Rady Gminy

W dniu 30 marca 2017r. odbyła się XXXIV sesja Rady Gminy Gołcza. Jednym z tematów obrad była realizacja projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”. Zgodnie z przedstawioną informacją, realizacja projektu trwała w latach 2013 - 2016. W tym czasie z terenu gminy Gołcza usuniętych zostało 880 ton eternitu. Wykonano demontaż pokryć azbestowych ze 110 budynków mieszkalnych. Odebrano gruz ze 154 posesji. Dodatkowo dwóch mieszkańców uzyskało pomoc w postaci zakupu blachy na pokrycie budynku. Łączny koszt zadania to ok. 504 tys. zł, z czego ok. 76 tys. zł stanowi wkład własny gminy.

W czasie sesji przyjęto program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy w roku 2017. Uchwalono także Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017 - 2019. Rada Gminy podjęła uchwały z zakresu rewitalizacji, oświaty i finansów. Na koniec Ekodoradca Wojciech Ozdoba przeprowadził krótką prelekcję na temat poprawy jakości powietrza w gminie.