Zawiadomienie o XXXV sesji Rady Gminy Gołcza

Przewodniczący Rady Gminy Gołcza uprzejmie zawiadamia, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zmianami) zwołuje się XXXV sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2017 roku (wtorek) o godzinie 10:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy.

Proponuje się następujący porządek obrad sesji:

  1. Uchwalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
  3. Informacja Pana Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
  4. Sprawozdanie finansowe Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Gołcza za 2016 rok.
  5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Gołcza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, tj. na wydatki na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów należności podatkowych Gminy Gołcza.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2017 rok.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołcza.
  10. Interpelacje i wnioski radnych.