Konsultacje Programu Współpracy Gminy Gołcza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018r.

Program Współpracy Gminy Gołcza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018r. określa zasady, zakres i formy współpracy gminy Gołcza z trzecim sektorem, a także priorytetowe zadania publiczne, których realizacja związana jest z ich finansowaniem lub dofinansowaniem z budżetu gminy. Spodziewanym efektem współpracy jest wzrost dynamiki i efektywności działań na rzecz społeczności lokalnej.

W programie współpracy na 2018 rok niezmienne pozostają zasady współpracy samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi, tj.: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

Mając na uwadze powyższe przedstawiamy do konsultacji projekt Programu Współpracy Gminy Gołcza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018r.

Opinie i wnioski dotyczące Programu można składać do sekretariatu Urzędu Gminy Gołcza w terminie od 20 września 2017 r. do 06 października 2017 r. w godzinach pracy Urzędu bądź przesłać pocztą. Wnioski i opinie, które wpłyną do Urzędu Gminy po terminie mogą pozostać nierozpatrzone.

Projekt programu współpracy pobierz