Informacja dla hodowców drobiu

W związku z istniejącym zagrożeniem występowania wysoce zjadliwej grypy ptaków wśród posiadaczy drobiu Powiatowy Lekarz Weterynarii w Miechowie zwraca się z prośbą do hodowców drobiu o podjęcie działań mających na celu wdrożenie zasad bioasekuracji w gospodarstwach przyzagrodowych zabezpieczających teren gospodarstwa przed ewentualnym przeniknięciem wirusa grypy ptaków.

- zakaz pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników. do których dostęp mają dzikie ptaki
- zakaz wnoszenia na teren gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych
- utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami
- utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki
- przechowywanie z dzikimi ptakami oraz ich odchodami
- karmienie i pojenie drobiu powinno odbywać się w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami
- stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których utrzymywany jest drób odzieży i obuwia ochronnego przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku
- czyszczenie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu
- stosować zasady dezynfekcji osobistej w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich

Ponadto posiadacz drobiu powinien dokonywać codziennie przeglądu swojego stada wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej informacje na temat: liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.
W przypadku zaobserwowania zwiększonej śmiertelności lub jakichkolwiek objawów chorobowych zawiadamia organ Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej.

Jednocześnie zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem MRiRW z dniaa kwietnia 2017r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2017r. poz. 722) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Miechowie przypomina, aby wszystkie osoby posiadające drób obowiązane są, zgłosić taką informację do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Miechowie przy ul. M. Konopnickiej 23a, 32-200 Miechów.
W przypadku wyznaczenia wysoce zjadliwej grypy ptaków w gospodarstwie, które nie spełnia wszystkich zasad bioasekuracji, podmiotowi nie zostanie wypłacone odszkodowanie przysługujące przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania.

Informacja dla hodowców drobiu pobierz