Zawiadomienie o XLI sesji Rady Gminy Gołcza

Przewodniczący Rady Gminy Gołcza uprzejmie zawiadamia, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.) zwołuje się XLI sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu 14 grudnia 2017 roku (czwartek) o godzinie 10:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy.

Proponuje się następujący porządek obrad sesji:

 1. Uchwalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 3. Informacja Pana Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Gołcza.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy Gołcza.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Gołcza od Gminy Trzyciąż zadania własnego gminy w zakresie edukacji publicznej w części dotyczącej dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Trzyciąż do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Miechowie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2017 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołcza.
 11. Uchwalenie Budżetu Gminy Gołcza na 2018 rok.
 12. Interpelacje i wnioski radnych.