Zawiadomienie o XLII sesji Rady Gminy Gołcza

Przewodniczący Rady Gminy Gołcza uprzejmie zawiadamia, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.) zwołuje się XLII sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2017 roku (czwartek) o godzinie 10:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy.

Proponuje się następujący porządek obrad sesji:

  1. Uchwalenie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gołcza w latach 2018-2022 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gołcza.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2017 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołcza.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Gołcza na rok 2018.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Gołcza na rok 2018.
  7. Interpelacje i wnioski radnych.