Zawiadomienie o XLIII sesji Rady Gminy Gołcza

Przewodniczący Rady Gminy Gołcza uprzejmie zawiadamia, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.) zwołuje się XLIII sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu 28 lutego 2018 roku (środa) o godzinie 10:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy.

Proponuje się następujący porządek obrad sesji:

  1. Uchwalenie porządku obrad.

  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

  3. Informacja Pana Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.

  4. Informacja Dyrektora Krakowskiego Banku Spółdzielczego – Oddział w Miechowie o zmianach związanych z utworzeniem filii KBS z siedzibą w Gołczy.

  5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 rok.

  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2018 rok.

  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołcza.

  8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Iwanowice.

  9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Gołczy.

  10. Interpelacje i wnioski radnych.