Dzien Dziecka19

Obwieszczenie Ministra Inwestycji Rozwoju

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) i art. 12 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2017 r. poz. 2302, z późn. zm.),

Minister Inwestycji i Rozwoju

zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 19 lutego 2018 r., znak: DLI.1.6620.14.2017.AN.30, uchylającą w części i umarzającą postępowanie organu pierwszej instancji, uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy oraz utrzymującą w mocy w pozostałym zakresie decyzję Wojewody Małopolskiego z dnia 21 marca 2017 r., znak: WI-IV.747.1.2.2017, o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice — Strachocina — Pogórska Wola — Tworzeń — Tworóg — Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego — Zadanie 3 (odcinek Pałecznica — Sławków)” na terenie województwa małopolskiego, sprostowaną postanowieniem Wojewody Małopolskiego z dnia 11 kwietnia 2017 r., znak: WI-IV.747.1.2.2017r.

Strony w sprawie mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz aktami sprawy - w budynku Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, ul. Chałubińskiego 4/6, w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 15:30, jak również z treścią decyzji (bez załącznika) – w urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji, tj. Urzędzie Gminy Bolesław, Urzędzie Gminy Pałecznica, Urzędzie Gminy w Radziemicach, Urzędzie Gminy Klucze, Urzędzie Miejskim w Słomnikach, Urzędzie Gminy Iwanowice, Urzędzie Gminy Trzyciąż, Urzędzie Gminy Gołcza oraz Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz.

Obwieszczenie - pobierz