Zawiadomienie o XLV sesji Rady Gminy Gołcza

Przewodniczący Rady Gminy Gołcza uprzejmie zawiadamia, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.) zwołuje się XLV sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 10:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy.

Proponuje się następujący porządek obrad sesji:

 1. Uchwalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 3. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Miechowie.
 4. Informacja Pana Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołczy za 2017 rok.
 6. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok wraz z wnioskami końcowymi.
 7. Sprawozdanie Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Gołcza za 2017 rok.
 8. Informacja Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gołczy z realizacji akcji zimowego utrzymania dróg w sezonie 2017/2018.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2018 rok.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia dotacji dla OSP.
 11. Interpelacje i wnioski radnych.