Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy
Jerzy Makowski
I piętro, pokój nr 8
tel. 012 388-60-03 wew. 129
 
 Joanna Marczewska-Molenda
I piętro, pokój nr 29 (USC)
tel. 012 388-60-03 wew. 117

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Z 2007 r. Nr 155, poz. 1095)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013 r., poz. 267)

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek CEIDG-1.
 • Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu)

Opłaty:

Dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest bezpłatne.

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy:

brak

Uwagi:

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z instrukcją!

Do wypełniania formularza rejestracji CEiDG-1, prosimy o przygotowanie niezbędnych danych, które zostaną wprowadzone w odpowiednie pola:

 • oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL
 • numer NIP o ile taki posiada;
 • numer REGON o ile taki posiada;
 • oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy;
 • określenie przedmiotu działalności - czyli opis zakresu czynności według PKD 2007,
 • datę rozpoczęcia działalności gospodarczej;
 • numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej, o ile przedsiębiorca posiada.

Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć:


1. on-line – przy użyciu podpisu elektroniczne, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych, albo w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego złożenia.
2. w urzędzie gminy – osobiście lub listem poleconym (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym  przez notariusza).

Jeśli wniosek o wpis do CEIDG będzie niepoprawny to:


1. gdy został złożony on-line – system CEIDG poinformuje niezwłocznie o niepoprawności wniosku,
2. gdy został złożony w urzędzie gminy – organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych.

Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG.

W terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej przedsiębiorca musi dokonać w jednostce ZUS zgłoszenia do odpowiednich ubezpieczeń. Jeżeli prowadzenie działalności jest jedynym tytułem do ubezpieczeń przedsiębiorcy, składa on formularz ZUS ZUA. Natomiast jeśli osoba ta posiada inny tytuł do ubezpieczeń społecznych, powinna ona samodzielnie ustalić rodzaj swoich ubezpieczeń do których dokonuje zgłoszenia. W razie wątpliwości pomocy w tym zakresie udzielają jednostki ZUS. Ponadto w przypadku obowiązku rozliczania składek za inne osoby, należy dokonać ich zgłoszenia do odpowiednich ubezpieczeń w terminie 7 dni od daty powstania tego obowiązku.

Gdy przedsiębiorca staje się płatnikiem podatku VAT to najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT w Urzędzie Skarbowym właściwym w sprawach VAT składa druk zgłoszeniowy VAT-R . Opłata za rejestrację wynosi 170 zł. Urząd potwierdza zgłoszenie, wydając w tej sprawie decyzję administracyjną (VAT-5).

Pełnomocnictwo:

We wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorca może wskazać dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia jego spraw na podstawie ustanowionych pełnomocnictw. W zakresie pełnomocnictw wskazanych we wpisie przedsiębiorcy, co do zasady, nie jest wymagane posługiwanie się odrębnym dokumentem pełnomocnictwa wobec organów administracji publicznej. Organy te z urzędu potwierdzają w CEIDG upoważnienie pełnomocnika do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy. W związku z tym, że w takim przypadku nie ma obowiązku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, nie występuje również obowiązek zapłaty opłaty skarbowej.

Do CEIDG można wpisać tylko pełnomocników już ustanowionych zgodnie z odrębnymi przepisami (np. Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego i inne) oraz
w formie przewidzianej tymi przepisami. Samo wskazanie pełnomocnika w CEIDG nie jest równoznaczne z jego ustanowieniem. Pełnomocnictwo wymaga stosownej formy pisemnej.

Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG. Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG. Nie ma  obowiązku przedkładania w kontaktach z organami administracji publicznej zaświadczeń o nadaniu numeru NIP i REGON w sytuacji, gdy odpowiednie numery znalazły się we wniosku, w innych przypadkach zamieniono zaświadczenie na oświadczenie.

Wszelkie informacje dotyczące zakładnia działalności gospodarczej można uzyskać pod tym adresem >>> link

Karta sprawy >>> pobierz

Wniosek >>> pobierz

Wzór pełnomocnictwa>>> pobierz

Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 >>> pobierz

Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 w przypadku prowadzenia działalności w róźnych formach >>> pobierz

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 
I piętro, pokój nr 1 
Sekretarz Gminy, Maryla Stasiek-Mentel 
tel. 12 388-60-03 wew. 25

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej(Dz.U. nr 112 poz.1198 z póź.zm.)

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o udostępnienie informacji publicznej: nie wymaga uzasadnienia, chyba że chodzi o udostepnienie informacji przetworzonej - wówczas należy wskazać we wniosku zakres, w jakim uzyskanie informacji przetworzonej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego; w dowolnej formie – w celu ułatwienia dostępu do informacji publicznej ustalony został wzór wniosku do pobrania

Opłaty:

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub z koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazana we wniosku, Urząd może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Termin załatwienia sprawy:

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku. Jeśli informacja nie może być udostępniona w terminie 14 dni podmiot obowiązany do jej udostepnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz od decyzji o umorzeniu postepowania o udostepnienie informacji publicznej stosuje się przepisy Kodeksu postepowania administracyjnego. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, za pośrednictwem Wójta Gminy Gołcza.

Uwagi:

Brak

 

Karta sprawy >>> pobierz

Wnisek>>>  pobierz

Poświadczenie oświadczenia o gospodarstwie poniżej 300ha

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Referat Administracyjny
I piętro, pokój nr 31 
Sekretarz Gminy, Maryla Stasiek-Mentel 
tel. 12 388-60-03 wew. 125

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego(Dz.U. Nr 64, poz.592 z 2003r., z późniejszymi zmianami)

Wymagane dokumenty:

Oświadczenie o:

 • osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300ha,
 • o okresie osobistego prowadzenia lub pracy w gospodarstwie rolnym.
Oświadczenie powinno zawierać imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz własnoręczny podpis oświadczającego.

Opłaty:

Brak.

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż 7 dni od daty wpływu oświadczenia podpisanego przez wnioskodawcę do urzędu.

 

Tryb odwoławczy:

W razie odmowy poświadczenia oświadczającemu służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Gołcza w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienie o odmowie.

Uwagi:

W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących statusu gruntów wchodzących w skład gospodarstwa pomocne jest przedłożenie takich dokumentów potwierdzających posiadanie użytków rolnych jak:

- aktualny nakaz płatniczy

- umowa dzierżawy lub umowa użytkowania gruntów,

- akt notarialny

 

Karta sprawy >>> pobierz

Wniosek >>> pobierz

Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Referat Administracyjny
I piętro, pokój nr 31 
Sekretarz Gminy, Maryla Stasiek-Mentel 
tel. 12 388-60-03 wew. 125

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 z 1998 r. z późniejszymi zmianami).

Wymagane dokumenty:

 • Dowód osobisty (do wglądu),
 • Świadkowie: dowód osobisty, numer emerytury lub renty (do wglądu).

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z 2006 r.)opłaty nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi:

Brak.

 

Karta sprawy >>> pobierz

Przyjęcie przez Sekretarza Gminy oświadczenia ostatniej woli

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Referat Administracyjny
I piętro, pokój nr 31 
Sekretarz Gminy, Maryla Stasiek-Mentel 
tel. 12 388-60-03 wew. 125

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) – art. 951

Wymagane dokumenty:

 • Dowód osobisty z numerem PESEL spadkodawcy (do wglądu).
 • Dowody osobiste z numerami PESEL dwóch świadków, których udział zapewnia spadkodawca (do wglądu).
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z 2006 r.) pobiera się opłatę w wysokości:
 • 22 zł – za sporządzenie protokołu

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Gminy Gołcza w godz. 8:00 – 12:00, bądź przelać na konto Urzędu.

Termin załatwienia sprawy:

14 dni od dnia zgłoszenia zamiaru zawarcia umowy.

 

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi:

 • Termin przyjęcia przez Sekretarza Gminy oświadczenia woli, zainteresowany ustala osobiście w sekretariacie Sekretarza Gminy.
 • Spadkodawca zapewnia udział dwóch świadków. Świadkami nie mogą być:
  • osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • osoby niewidome, nieme lub głuche,
  • osoby nie umiejące czytać i pisać,
  • osoby nie władające językiem polskim,
  • osoby skazane prawomocnie wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania,
  • osoby, dla których przewidziana została w testamencie jakakolwiek korzyść, jak również jej małżonek, krewni lub powinowaci pierwszego lub drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia.

 

Karta sprawy >>> pobierz

Wniosek >>> pobierz