Świadczenie "Dobry start"

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez:

- dziecko lub osobę ucząca się 20 roku życia,

- dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia - w przypadku dzieci i osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie „Dobry start” nie przysługuje na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne (tzw. zerówka) w szkole lub przedszkolu.

Powyższe świadczenie nie zależy od dochodu rodziny.

O świadczenie mogą między innymi ubiegać się: rodzice, opiekunowie faktyczni, opiekunowie prawni, osoby uczące się.

Warunkiem otrzymania świadczenia przez ww. osoby zamieszkujące na terenie gminy Gołcza jest złożenie wniosku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołczy w terminie od:

- 1 lipca w formie elektronicznej,

- 1 sierpnia w formie papierowej.

Termin składania wniosków upływa 30 listopada.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Wypłata świadczenia na wnioski złożone później nastąpi w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.