Zawiadomienie o XLVIII sesji Rady Gminy Gołcza

Przewodniczący Rady Gminy Gołcza uprzejmie zawiadamia, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.) zwołuje się XLVIII sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu 3 lipca 2018 roku (wtorek) o godzinie 10:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy.

Proponuje się następujący porządek obrad sesji:

 1. Uchwalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 3. Informacja Pana Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej.
 5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołczy za 2017 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołczy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gołcza do organu regulacyjnego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gołcza.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2018 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołcza.
 11. Interpelacje i wnioski radnych.