Wyłożenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski Dworskie i Wysocice

Wójt Gminy Gołcza informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegowsi Laski Dworskie i Wysocice w Gminie Gołcza. Wyłożenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Gołcza, Gołcza 80, 32-075 Gołcza, woj. małopolskie, w terminie od 25.09.2018 r. do 25.10. 2018 r. w godz. od 12.oo do 15.oo., pokój nr 30 (I piętro). Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10.10.2018r. w Urzędzie Gminy Gołcza, sala obrad, o godz. 10.oo.

Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany planu zgodnie z art. 18 ust. 1, 2, 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 z późn. zm.). Uwagi należy składać do Wójta Gminy Gołcza, Urząd Gminy Gołcza, Gołcza 80, 32-075 Gołcza, woj. małopolskie, w terminie do dnia 9.11.2018r. Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Mapa - pobierz

Uwaga do planu - pobierz

Uchwała - pobierz

Załącznik1 - pobierz

Załącznik2 - pobierz

załacznik3 - pobierz