Poświęcenie i przekazanie nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego

W dniu 23 września 2018 r. w Przybysławicach został poświęcony i przekazany nowo zakupiony średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Volvo. W uroczystości udział wzięli: Łukasz Smółka – Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury, Andrzej Pasek – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, st. bryg. Grzegorz Kosiński – Komendant Powiatowy PSP w Miechowie, st. kpt. Michał Majda – Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Miechowie, Adam Domagała – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP w Miechowie, Mariusz Gurda – Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Miechowie, Mirosław Dróżdż – radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, radni powiatowi: Jerzy Pułka, Ewa Wojciechowicz, Maria Orłowska, Andrzej Dziubka, Lesław Blacha – Wójt Gminy Gołcza, Stanisław Makola – Przewodniczący Rady Gminy Gołcza oraz radni gminy. W uroczystości udział wzięły jednostki OSP z terenu gminy Gołcza oraz z innych gmin z parafii Szreniawa.

St. kpt. Paweł Serwatka złożył raport Komendantowi Powiatowemu PSP w Miechowie Grzegorzowi Kosińskiemu, który w asyście dokonał przeglądu pododdziałów. Następnie Prezes OSP w Przybysławicach – Mirosław Molenda przywitał przybyłych gości. Proboszcz parafii Szreniawa ks. Józef Baran poświęcił nowy pojazd, a Prezes Oddziału Gminnego Związku OSP Lesław Blacha odczytał akt przekazania samochodu i przekazał go na ręce Prezesa OSP Przybysławice – Mirosława Molendy.

Uroczystego przekazania kluczyków i przecięcia wstęgi dokonali: Lesław Blacha – Wójt Gminy Gołcza, Łukasz Smółka – Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury, Adam Domagała – Prezes Oddziału Powiatowego Związku OSP w Miechowie, Mirosław Dróżdż – radny Sejmiku Województwa Małopolskiego. Chrzestnymi samochodu zostali: Romana Nowak, Ewa Janus, Dorota Samek, Stanisław Zwoźniak i Julian Patej. Pojazdowi nadano imię „FLOREK”.

W kolejnej części uroczystości zaproszeni goście dziękowali druhom strażakom za ich bezinteresowną służbę na rzecz społeczeństwa oraz wójtowi gminy za zapewnienie bieżącego utrzymania jednostek OSP oraz wyposażanie je w odpowiedni sprzęt.

Wójt Lesław Blacha podziękował radnym Sejmiku Województwa Małopolskiego za wsparcie działań na rzecz pozyskania dofinansowania na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, a także za wsparcie finansowe w ramach programów „Bezpieczna Małopolska” i „Małopolskie Remizy”. Podziękował także druhom strażakom za ich bezinteresowną i bezpłatną służbę na rzecz poprawy bezpieczeństwa w gminie.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybysławicach za działalność na rzecz OSP Przybysławice, w podziękowaniu za przydzielenie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego uhonorował statuetkami wójta Lesława Blachę, komendanta Grzegorza Kosińskiego oraz przewodniczącego Stanisława Makolę.

P samochod