Dzien Dziecka19

Zawiadomienie o LIII sesji Rady Gminy Gołcza

Przewodniczący Rady Gminy Gołcza uprzejmie zawiadamia, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) zwołuje się LIII sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu 19 października 2018 roku (piątek) o godzinie 12:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy. Proponuje się następujący porządek obrad sesji:

  1. Uchwalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy Gołcza.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Gołcza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.
  5. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
  6. Interpelacje i wnioski radnych.
  7. Podsumowanie kadencji 2014 – 2018.