Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Referat Gospodarki Komunalnej 
I piętro, pokój nr 30
Kierownik: Urszula Więcławek 
tel. 12 388-60-03 wew. 20

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.)

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
 2. Informacje o planowanym przedsięwzięciu zawierające dane, o których mowa w art. 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska (w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych) **, tj.
  1. rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia,
  2. powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycia szatą roślinną,
  3. rodzaj technologii,
  4. ewentualne warianty przedsięwzięcia,
  5. przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii,
  6. rozwiązania chroniące środowisko,
  7. rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,
  8. możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko,
  9. obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.
 3. Raport o oddziaływaniu na środowisko spełniający wymogi art. 52 ustawy Prawo ochrony środowiska dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 51 ust. 1 (w trzech egzemplarzach, wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych) **
 4. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, wraz z terenem działek sąsiednich. Wykaz właścicieli działek sąsiednich
 5. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 6. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa
 

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z 2006 r.):

 • od wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia -205,00 zł
 • od pełnomocnictwa - 17,00zł

Termin załatwienia sprawy:

Po uzyskaniu opinii i uzgodnień organów pomocniczych.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Gołcza w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:

- Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia.
- Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją.
- Postępowanie wymaga uzyskania zewnętrznych uzgodnień co może skutkować wydłużeniem trwania postępowania administracyjnego.

**Dane zawierające wstępne informacje załącza się do wniosku dla przedsięwzięć z grupy II (wymienionych w §3 ww. rozporządzenia). Raport dołącza się do wniosku tylko dla przedsięwzięć z grupy I (wymienionych w §2 ww. rozporządzenia).

 

Karta sprawy >>> pobierz

Ta strona WWW wykorzystuje pliki ciasteczek (ang. cookies). Korzystanie z tej strony WWW bez zmiany ustawień dotyczących akceptowania plików ciasteczek, oznacza akceptację faktu, iż będą one przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika. Informacje na temat sposobu zmiany ww. ustawień można znaleźć w instrukcji obsługi oprogramowania jakiego użyto do wyświetlenia niniejszej strony WWW. Więcej informacji na naszej stronie tutaj.

  Akceptuję cookies z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information