Zawiadomienie o IV sesji Rady Gminy Gołcza

Przewodniczący Rady Gminy Gołcza zawiadamia, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) zwołuje się IV sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu 30 stycznia 2019 roku (środa) o godzinie 10:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy.

Proponuje się następujący porządek obrad sesji:

 1. Uchwalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z II i III sesji Rady Gminy Gołcza.                        
 3. Informacja Pana Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Gołcza do Stowarzyszenia - Zielony Pierścień Tarnowa z siedzibą w Skrzyszowie jako członek wspierający.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na mienie Gminy Gołcza nieruchomości położonej w miejscowości Szreniawa.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na mienie Gminy Gołcza nieruchomości położonej w miejscowości Wysocice.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów wsi i rad sołeckich na terenie gminy Gołcza.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w Budżecie Gminy Gołcza na rok 2020 środków stanowiących Fundusz Sołecki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2019 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołcza.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Gołcza na rok 2019.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Gołcza na 2019 rok.
 14. Interpelacje i wnioski radnych.