Rada Gminy zarządziła wybory sołtysów wsi i rad sołeckich

Rada Gminy Gołcza podczas IV sesji w dniu 30 stycznia 2019 roku zarządziła wybory sołtysów wsi i rad sołeckich. Pierwsze zebranie wyborcze odbędzie się w Zawadce w dniu 27 lutego 2019r. Następne zebrania zaplanowano na dzień 1 marca 2019r. w sołectwach: Adamowice, Kamienica, Laski Dworskie, Przybysławice, Ulina Mała, Wielkanoc, Żarnowica. W dniu 2 marca 2019r. zebrania odbędą się w: Buku, Chobędzy, Cieplicach, Czaplach Małych, Czaplach Wielkich, Gołczy, Krępie, Makowie, Mostku, Rzeżuśni, Szreniawie, Trzebienicach, Ulinie Wielkiej i Wysocicach.

Ponadto Rada Gminy przyjęła sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 rok, a także podjęła uchwały dotyczące nabycia na mienie gminy nieruchomości położonych w Szreniawie i Wysocicach oraz w sprawie przystąpienia gminy do Stowarzyszenia – Zielony Pierścień Tarnowa. Zatwierdzone zostały plany pracy komisji stałych i rady gminy. Dokonano również zmiany w budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej oraz rozstrzygnięto o nie wyodrębnianiu w budżecie gminy na rok 2020 środków stanowiących fundusz sołecki.