Dzien Dziecka19

Zawiadomienie o V sesji Rady Gminy Gołcza

Przewodniczący Rady Gminy Gołcza zawiadamia, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) zwołuje się V sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu 21 marca 2019 roku (czwartek) o godzinie 10:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy.

Proponuje się następujący porządek obrad sesji:

 1. Uchwalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy Gołcza.                        
 3. Informacja Pana Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Gołcza w 2018 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gołcza w roku 2019.
 6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołczy za 2018 rok.
 7. Sprawozdanie z realizacji zadań wspierania rodziny.
 8. Sprawozdanie z realizacji zapisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 9. Sprawozdanie Wójta Gminy Gołcza z wykonania programu współpracy Gminy Gołcza w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów należności podatkowych Gminy Gołcza.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na mienie Gminy Gołcza nieruchomości położonej w miejscowości Czaple Wielkie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Gołcza: [1] Adamowice, [2] Buk, [3] Chobędza, [4] Cieplice, [5] Czaple Małe, [6] Czaple Wielkie, [7] Gołcza, [8] Kamienica, [9] Krępa, [10] Maków, [11] Mostek, [12] Przybysławice, [13] Rzeżuśnia, [14] Szreniawa, [15] Trzebienice, [16] Ulina Mała, [17] Ulina Wielka, [18] Wielkanoc, [19] Zawadka, [20] Żarnowica.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołczy.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na rok 2019.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołcza.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w 2019 roku.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ulinie Wielkiej.
 18. Wolne wnioski.