Zawiadomienie o VI sesji Rady Gminy Gołcza

Przewodniczący Rady Gminy Gołcza zawiadamia, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) zwołuje się VI sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu 16 maja 2019 roku (czwartek) o godzinie 10:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy.

Proponuje się następujący porządek obrad sesji:

 1. Uchwalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy Gołcza.
 3. Informacja Pana Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gołcza.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Gołcza.
 7. Informacja Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gołczy o realizacji akcji zimowego utrzymania dróg w sezonie 2018/2019.
 8. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołczy.
 10. Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołczy za 2018 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Budżetu Gminy Gołcza na 2019 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołcza.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Gołcza.
 15. Sprawozdanie z działalności Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Gołcza za 2018 rok.
 16. Wolne wnioski.