Wybory do Rad Powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej

Zgodnie z Uchwałą nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie zarządzenia wyborów do Walnego Zgromadzenia Izb Rolniczych, termin wyborów do Rad Powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej ustalony został na dzień 28 lipca 2019r. W związku z zarządzonymi wyborami,  Małopolska Izba Rolnicza prowadzi nabór kandydatów do pełnienia funkcji członków okręgowych komisji wyborczych. Okręgiem wyborczym jest obszar gminy. Zgodnie z zapisem ustawy o izbach rolniczych, do pracy w Okręgowej Komisji Wyborczej uprawnieni są:
 
- rolnicy, posiadający gospodarstwo rolne powyżej 1 ha gruntów rolnych lub 1 ha przeliczeniowego (z wyjątkiem gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako las oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza),
- podatnicy podatku rolnego (osoby fizyczne i prawne) na terenie objętym okręgiem wyborczym (gmina Gołcza),
- płatnicy podatku dochodowego w związku z prowadzeniem na terenie objętym okręgiem wyborczym (gmina Gołcza) działów specjalnej produkcji rolnej.
 
Do zadań komisji okręgowych należy przede wszystkim:
- rejestrowanie kandydatów na członków rady powiatowej izby rolniczej,
- przeprowadzenie wyborów, a także głosowania w okręgu niepodzielonym na obwody,
- ustalenie wyników głosowania i wyników wyborów w okręgu i podanie ich do wiadomości publicznej.
 
Kandydaci do Komisji proszeni są o zgłaszanie się osobiście do dnia 3 czerwca 2019r. w Urzędzie Gminy w Gołczy pok. 21, w godzinach pracy urzędu (poniedziałek – 8.00 do 16.00, wtorek – piątek - 7.30 do 15.30).

 plakat mir