Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Gołcza

Podczas VII sesji, która odbyła się w dniu 12 czerwca 2019r. Rada Gminy Gołcza udzieliła Wójtowi Gminy wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok. Absolutoryjną procedurę poprzedziła debata nad raportem o stanie gminy za rok poprzedni oraz uchwała o wotum zaufania dla wójta. Podczas głosowania nad uchwałą obecnych było 14 radnych, 12 z nich głosowało za przyjęciem uchwały, 2 radnych wstrzymało się od głosu.

Sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu pozytywnie zaopiniowała zarówno Regionalna Izba Obrachunkowa, jak i Komisja Rewizyjna, która wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium.

Skarbnik Gminy Romana Nowak przedstawiła analizę sytuacji finansowej gminy, z której wynika, że realizacja budżetu za 2018 rok przebiegła zgodnie z uchwałą budżetową i jej zmianami, w sposób niezagrażający utracie płynności finansowej. Najlepszym miernikiem korzystnej kondycji finansowej gminy jest w szczególności nadwyżka operacyjna wynosząca ponad 3,5 mln zł, która umożliwiła dodatkowe sfinansowanie zadań inwestycyjnych oraz obsługę długu, który jest możliwy do spłaty nawet w jednym roku obrotowym przy ograniczeniu wydatków inwestycyjnych.

W 2018 roku zrealizowano zadania inwestycyjne za kwotę blisko 10 mln zł. Kwota wydatków inwestycyjnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca obrazuje stopień rozwoju gminy, w 2018 roku wyniosła 1 624 zł, gdzie w 2017 roku było to 723 zł, a w 2016 roku 474 zł. Mimo, iż ubiegły rok był trudny z uwagi na brak firm chętnych do wykonywania robót budowlanych, gmina dołożyła wszelkich starań, aby zrealizować zaplanowane inwestycje.  

Nad uchwałą zatwierdzającą sprawozdania finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok oraz nad uchwałą w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium głosowało 14 radnych, za przyjęciem uchwał głosowało 11 radnych, a 3 radnych wstrzymało się od głosu.