koncert noworoczny

Zawiadomienie o X sesji Rady Gminy Gołcza

Przewodniczący Rady Gminy Gołcza zawiadamia, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506) zwołuje się X sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu 16 września 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 10:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy.

Proponuje się następujący porządek obrad sesji:

 1. Uchwalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z VIII i IX sesji Rady Gminy Gołcza.
 3. Informacja Pana Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Raport z monitoringu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gołcza na lata 2014 – 2020.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacji publicznej przy drodze gminnej 140126K relacji Maków – Kamienica - Chobędza w miejscowości Kamienica.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi gminnej wewnętrznej do kategorii dróg gminnych publicznych o funkcji dojazdowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej o nr ewid. 73, obręb Maków.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany gruntów położonych w miejscowości Zawadka.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej na rzecz Szkoły Podstawowej w Szreniawie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki o nr ewid. 74 o powierzchni 0,2630 ha, obręb Trzebienice.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gołcza.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Gołcza na 2019 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołcza.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2019.
 15. Wolne wnioski.