XI sesja Rady Gminy Gołcza

W dniu 6 listopada odbyła się XI sesja Rady Gminy Gołcza. Po uchwaleniu porządku obrad i przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, Wójt Gminy Lesław Blacha poinformował o realizowanych zadaniach w okresie międzysesyjnym. Następnie Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwały określające wysokość stawek podatkowych na 2020 rok oraz szereg uchwał z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym.

Uchwalono roczny program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na rok przyszły oraz dokonano zmian w budżecie gminy i Wieloletniej Prognozie Finansowej. Dodatkowo podjęto uchwałę o utworzeniu Klubu Dziecięcego „Kraina Maluszka” (żłobka) oraz ustalono wysokość opłaty za pobyt dziecka w klubie. Zgodnie z uchwałą „Kraina Maluszka” w Gołczy rozpocznie działalność z dniem 2 stycznia 2020 roku, a miesięczna wysokość opłaty za pobyt dziecka w klubie to 400 zł. Do klubu przyjmowane będą dzieci w wieku od ukończenia pierwszego do trzeciego roku życia.