zaproszenie do ankiety

Grudniowa sesja Rady Gminy Gołcza

Podczas ostatniej w tym roku sesji uchwalono budżet gminy na 2020 rok. Dochody zaplanowano na kwotę 30 326 391 zł, a wydatki w wysokości 30 639 226, 88 zł. Wydatki bieżące stanowią 24 482 226,88 zł, a wydatki majątkowe 6 157 000 zł. Spośród wydatków bieżących najwięcej środków przeznacza się na opiekę społeczną i oświatę. Wydatki majątkowe stanowią 20% wszystkich wydatków budżetu.

Na 2020 rok zaplanowano instalację urządzeń z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii tj. montaż około 100 ogniw fotowoltaicznych i około 140 kolektorów słonecznych, a także dokończenie budowy Centrum Kultury w Gołczy wraz zagospodarowaniem terenu przyległego. Przeznaczono również środki na przebudowę drogi w Chobędzy wraz z chodnikiem w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, modernizację dróg uszkodzonych w wyniku intensywnych opadów deszczu: Wysocice – Wesółka, Mostek (od skrzyżowania poniżej sklepu do rozpoczynającej się ścieżki rowerowej), Ulina – Gościniec, modernizację dróg asfaltowych z własnych środków: Ulina Wielka – Gościniec, Czaple Wielkie w kierunku p. Nowojewskich i p. Soczówka, Czaple Małe w kierunku p. Wójcika i Rzeżuśnia (na końcu Obarki), drogi dojazdowe do pól: Krępa w kierunku p. Muchy, Przybysławice – Moleń, Wysocice i Czaple Wielkie. W przyszłorocznym budżecie zabezpieczono także środki na modernizację wodociągu Adamowice – Szreniawa – Przybysławice oraz budowę około 40 przydomowych oczyszczalni ścieków, a także realizację programu „Małopolskie remizy” w Buku i Ulinie Wielkiej. Są to największe i najważniejsze inwestycje, które znalazły się w uchwalonym budżecie.

W czasie sesji radni podjęli również szereg uchwał związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. Mimo wszelkich starań władz gminy w celu obniżenia kosztów wywozu odpadów, stawka opłaty od 1 osoby wynosi od nowego roku 18 zł w przypadku segregacji. Natomiast w przypadku nie wypełniania obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny stawka wynosi 36 zł. Ustalono też częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 1 zł od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny od jednego gospodarstwa domowego, za jeden miesiąc. Obecnie gospodarka odpadami to najtrudniejsze zadanie dla samorządów. Brak konkurencji firm oraz zaostrzenie przepisów powoduje znaczny wzrost cen, a im więcej śmieci będzie produkowane, tym opłaty będą wyższe.