Zawiadomienie o XIII sesji Rady Gminy Gołcza

Przewodniczący Rady Gminy Gołcza zawiadamia, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506) zwołuje się XIII sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu 23 stycznia 2020 roku (czwartek) o godzinie 10:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy.

Proponuje się następujący porządek obrad sesji:

 1. Uchwalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy Gołcza.
 3. Informacja Pana Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Gołcza w 2019 roku.
 5. Informacja na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Gołcza w 2019 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/94/19 Rady Gminy Gołcza z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi udzielających schronienia osobom tego pozbawionych, bezdomnym, które ostatnie miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy Gołcza.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie funkcjonowania na terenie gminy Gołcza ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Senior+.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem części powierzchni budynku i dachu w budynku komunalnym w miejscowości Kamienica.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Gołcza na 2020 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołcza.
 12. Wolne wnioski.