Komunikat Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gołczy z dnia 13.02.2020r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Gołczy informuje, iż w pobranej próbce wody z wodociągu Czaple Wielkie stwierdzono przekroczenie wartości parametrycznej dla liczby bakterii grupy coli, wynoszące 8 jtk/100 ml (wartość dopuszczalna 0 jtk/100ml). Przekroczenie to wynika prawdopodobnie z wystąpienia awarii na głównej linii wodociągowej, która wystąpiła w poprzednim tygodniu.

Z uwagi na fakt, że w badanej próbce wody wykluczono obecność mikroorganizmów Escherichia coli i Enterokoki oraz z uwagi na podjęte działania naprawcze przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Gołczy stwierdzona warunkowa przydatność wody z wodociągu Czaple Wielkie nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi pod warunkiem zachowania środków ostrożności. Woda jest warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu. Przegotowania wymaga również woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych i spłukiwania toalet.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.