Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Miechowie

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Miechowie wydał komunikat w sprawie przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Czaple Wielkie. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Miechowie, po zapoznaniu się z otrzymanymi w dniu 21 lutego 2020 r. sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych po przeprowadzonych działaniach naprawczych z wodociągu publicznego Czaple Wielkie, stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Woda dostarczana z wodociągu publicznego Czaple Wielkie, zaopatrującego w wodę miejscowość: Czaple Wielkie, Gmina Gołcza spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Woda nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów, nadaje się do spożycia.

Komunikat pobierz