Zawiadomienie o XIV sesji Rady Gminy Gołcza

Przewodniczący Rady Gminy Gołcza zawiadamia, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) zwołuje się XIV sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu 10 marca 2020 roku (wtorek) o godzinie 10:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy.

Proponuje się następujący porządek obrad sesji:

 1. Uchwalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy Gołcza.
 3. Informacja Pana Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Gminy Gołcza Nr V/24/15 z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 20 sołectw gminy Gołcza.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gołcza w roku 2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w Budżecie Gminy Gołcza na rok 2021 środków stanowiących Fundusz Sołecki.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Budżetu Gminy Gołcza na 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego i poparcia petycji skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rok.
 11. Wolne wnioski.