inf praca urzdu
 

Powszechny spis rolny 2020

Informujemy, że w terminie od 1 września do 30 listopada 2020r. na trenie całego kraju zostanie przeprowadzony powszechny spis rolny PSR 2020, według stanu w dniu 1 czerwca 2020r. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.

Spis będzie prowadzony w gospodarstwach indywidualnych oraz w gospodarstwach rolnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. W przypadku gospodarstw rolnych osób fizycznych (gospodarstwa indywidualne) spisem rolnym zostaną objęte wszystkie gospodarstwa rolne o powierzchni 1 ha użytków rolnych i więcej, a także gospodarstwa o powierzchni poniżej 1 ha użytków rolnych prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję rolną o następującej skali:

-  0,5 ha – dla plantacji drzew owocowych;

-  0,5 ha – dla krzewów owocowych;

-  0,5 ha – dla warzyw gruntowych;

-  0,5 ha – dla truskawek gruntowych;

-  0,5 ha – dla chmielu;

-  0,3 ha – dla szkółek sadowniczych;

-  0,3 ha – dla szkółek ozdobnych;

-  0,1 ha – dla tytoniu;

-  5 sztuk – dla bydła ogółem;

-  20 sztuk– dla świń ogółem;

-  5 sztuk – dla loch;

-  20 sztuk – dla owiec ogółem;

-  20 sztuk – dla kóz ogółem;

-  100 sztuk – dla drobiu ogółem;

-  10 sztuk – dla zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych.

Ogrody działkowe nie spełniają powyższych kryteriów, więc nie będą objęte spisem rolnym.

Szczegółowe informacje pobierz