Odpisy i zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Urząd Stanu Cywilnego
I piętro (skrzydło), pok. 29
Danuta Makowska
tel. 12 388-60-03 wew. 17

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2011 r., nr 212, poz. 1264 z późn. zm.) - art.79 i następne

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie odpisu z ksiąg stanu cywilnego.
 • Dokument tożsamości (do wglądu).

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.) pobiera się opłatę w wysokości:

 • 22 zł - od sporządzenia odpisu skróconego
 • 33 zł - od sporządzenia odpisu zupełnego
 • 22 zł - od sporządzenia odpisu wielojęzycznego

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

Tryb odwoławczy:

Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Wojewody Małopolskiego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.

Uwagi:

 • Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się:
  • Odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego.
  • Zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku,
  • Zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego.
 • Z wnioskiem może zwrócić się osoba, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy oraz inne osoby, jeżeli wykażą w tym interes prawny.

 

Karta sprawy >>> pobierz

Wniosek >>> pobierz

Ta strona WWW wykorzystuje pliki ciasteczek (ang. cookies). Korzystanie z tej strony WWW bez zmiany ustawień dotyczących akceptowania plików ciasteczek, oznacza akceptację faktu, iż będą one przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika. Informacje na temat sposobu zmiany ww. ustawień można znaleźć w instrukcji obsługi oprogramowania jakiego użyto do wyświetlenia niniejszej strony WWW. Więcej informacji na naszej stronie tutaj.

  Akceptuję cookies z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information