Rejestracja urodzin i sporządzenie aktu urodzenia

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Urząd Stanu Cywilnego
I piętro (skrzydło), pok. 29
Danuta Makowska
tel. 12 388-60-03 wew. 17

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2011 r., nr 212, poz. 1264 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

Wszystkie dokumenty w oryginale!

Osoba zgłaszająca urodzenie dziecka urodzonego poza zakładem opieki zdrowotnej, którego rodzice pozostają w związku małżeńskim przedstawia:

  • Pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka wystawione przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej.
  • Odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców dziecka.
  • Dowody osobiste rodziców dziecka.
Jeżeli dziecko nie pochodzi z małżeństwa, osoba zgłaszająca urodzenie powinna przedstawić: odpis skrócony aktu urodzenia matki (jeżeli jest ona panną), odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (jeżeli matka dziecka jest rozwiedziona), odpis skrócony aktu zgonu (jeżeli matka dziecka jest wdową).

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.) – zwolniono od opłaty skarbowej

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji w sprawie odmowy sporządzenia aktu urodzenia służy odwołanie do Wojewody Małopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi:

  • Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia urodzenia. Jeżeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 3 dni.
  • Do zgłoszenia urodzenia dziecka są obowiązani: ojciec, matka dziecka (jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala) lekarz lub położna.
  • Jeżeli urodzenie dziecka nastąpiło w zakładzie opieki zdrowotnej do zgłoszenia urodzenia zobowiązany jest zakład opieki zdrowotnej.
  • Po sporządzeniu aktu urodzenia zgłaszający otrzymuje 3 bezpłatne odpisy skrócone aktu urodzenia.

 

Karta sprawy >>> pobierz

Ta strona WWW wykorzystuje pliki ciasteczek (ang. cookies). Korzystanie z tej strony WWW bez zmiany ustawień dotyczących akceptowania plików ciasteczek, oznacza akceptację faktu, iż będą one przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika. Informacje na temat sposobu zmiany ww. ustawień można znaleźć w instrukcji obsługi oprogramowania jakiego użyto do wyświetlenia niniejszej strony WWW. Więcej informacji na naszej stronie tutaj.

  Akceptuję cookies z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information