inf praca urzdu
 

Zawiadomienie o XVIII sesji Rady Gminy Gołcza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Gołcza zawiadamia, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713) zwołuje się XVIII sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu 9 października 2020 roku (piątek) o godzinie 10:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy.

Proponowany porządek obrad sesji:

  1. Uchwalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy Gołcza.                        
  3. Informacja Pana Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/66/19 w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacji publicznej przy drodze gminnej 140126K relacji Maków – Kamienica – Chobędza w miejscowości Kamienica.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/33/19 Rady Gminy Gołcza z dnia 21.03.2019r. w sprawie wyznaczenia inkasentów należności podatkowych Gminy Gołcza.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Gołcza zadania z zakresu właściwości Powiatu Miechowskiego.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Budżetu Gminy Gołcza na 2020 rok.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołcza.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa wsi Wysocice.
  10. Wolne wnioski.

Mając na względzie bezpieczeństwo uczestników sesji, obrady odbędą się z zachowaniem środków ostrożności, bez udziału Sołtysów wsi i gości.