inf praca urzdu
 

Informacja - Paczki Żywnościowe 2020/2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołczy informuje, że od dnia 05.10.2020r. do 30.11.2020r. przyjmowane będą oświadczenia mieszkańców gminy Gołcza na paczki żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.

Z pomocy mogą skorzystać osoby samotne, których dochód nie przekracza kwoty 1402 zł oraz osoby w rodzinach, których dochód nie przekracza kwoty 1056 zł na osobę w rodzinie (do dochodu wliczane jest świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji).

Warunkiem skorzystania z pomocy jest otrzymanie skierowania z GOPS, które wydawane jest na podstawie oświadczenia o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o ilości posiadanych ha przeliczeniowych, zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach, alimenty, decyzja rentowa lub odcinek renty, zaświadczenie z Urzędu Pracy o rejestracji jako osoba bezrobotna lub pobierająca zasiłek dla bezrobotnych itp.