Informacja - Paczki Żywnościowe 2020/21 – składanie oświadczeń

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołczy przedłuża do dnia 31.12.2020r przyjmowanie oświadczeń mieszkańców gminy Gołcza na paczki żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 . Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.

Od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 .

Z pomocy mogą skorzystać osoby samotne, których dochód nie przekracza kwoty 1542,20 zł oraz osoby w rodzinach ,których dochód nie przekracza kwoty 1161,60 zł na osobę w rodzinie. (do dochodu wliczane jest świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji).

Warunkiem skorzystania z pomocy jest otrzymanie skierowania z GOPS, które wydawane jest na podstawie oświadczenia o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o ilości posiadanych ha przeliczeniowych , zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach , alimenty, decyzja rentowa lub odcinek renty , zaświadczenie z Urzędu Pracy o rejestracji jako osoba bezrobotna lub pobierająca zasiłek dla bezrobotnych itp.