Zawiadomienie o XX sesji Rady Gminy Gołcza

Przewodnicząca Rady Gminy Gołcza zawiadamia, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713 ze zmianami) zwołuje się XX sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu 23 grudnia 2020 roku (środa) o godzinie 10:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Uchwalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy Gołcza.                        
 3. Informacja Pana Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gołcza – Rzeżuśnia.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Gołcza na lata 2021 – 2025.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Delegata na Walne Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.  
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Gołcza na 2021 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Gołcza na 2021 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołcza.
 13. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Gołcza na 2021 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Budżetu Gminy Gołcza na 2020 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołcza.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2020.
 17. Wolne wnioski.

Mając na względzie bezpieczeństwo uczestników sesji, obrady odbędą się z zachowaniem środków ostrożności, bez udziału Sołtysów wsi i gości.