Zawiadomienie o XXI sesji Rady Gminy Gołcza

Przewodnicząca Rady Gminy Gołcza zawiadamia, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713 ze zmianami) zwołuje się XXI sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu 25 lutego 2021 roku (czwartek) o godzinie 10:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Uchwalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy Gołcza.                        
 3. Informacja Pana Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gołcza w roku 2021.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w dzierżawę części działki nr ewid. 154/4 o powierzchni 0,0598 ha w Gołczy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej nr ewid. 128 w Ulinie Wielkiej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany gruntów położonych w miejscowości Czaple Wielkie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości o nr ewid. 141/9 o powierzchni 0,0210 ha, obręb Czaple Wielkie na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej nr 114/58 w obrębie Czaple Wielkie.
 10. Podjęcie uchwały sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w Budżecie Gminy Gołcza na rok 2022 środków stanowiących Fundusz Sołecki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Pana Michała Smoła.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie przygotowania komunikatu oraz pakietu profilaktycznego.
 14. Sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z działalności za 2020 rok.
 15. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gołcza.
 16. Wolne wnioski.

Mając na względzie bezpieczeństwo uczestników sesji, obrady odbędą się z zachowaniem środków ostrożności, bez udziału Sołtysów wsi i gości.