Wpisanie zagranicznego aktu do polskich ksiąg stanu cywilnego

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Urząd Stanu Cywilnego
I piętro (skrzydło), pok. 29
Danuta Makowska
tel. 12 388-60-03 wew. 17

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2011 r., nr 212, poz. 1264 z późn. zm.) – art. 73

Wymagane dokumenty:

Wszystkie dokumenty w oryginale!

  • Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą.

Załączniki:

  • Oryginalny odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego oraz jego tłumaczenie na język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego lub konsula.
  • Odpis właściwego aktu stanu cywilnego (aktu małżeństwa, aktu urodzenia), w zależności od rodzaju aktu, który wnioskodawca zamierza umiejscowić.
  • Dowód tożsamości wnioskodawcy – do wglądu.

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.) pobiera się opłatę w wysokości:

  • 50 zł - od decyzji

Termin załatwienia sprawy:

Do 1 miesiąca.

Sprawy szczególnie skomplikowane 2 miesiące.

Tryb odwoławczy:

Odmowa wpisu następuje w formie decyzji. Odwołanie wnosi się do Wojewody Małopolskiego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Uwagi:

  • Z wnioskiem o wpisanie aktu występuje osoba, której akt dotyczy, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo rodzone, małżonek.
  • Wpisania aktu zagranicznego do polskich ksiąg stanu cywilnego dokonuje się na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu.
  • Ustanowienie pełnomocnika do załatwienia sprawy wiąże się z uiszczeniem opłaty w wysokości 17 zł.

 

Karta sprawy >>> pobierz

Wniosek >>> pobierz

Ta strona WWW wykorzystuje pliki ciasteczek (ang. cookies). Korzystanie z tej strony WWW bez zmiany ustawień dotyczących akceptowania plików ciasteczek, oznacza akceptację faktu, iż będą one przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika. Informacje na temat sposobu zmiany ww. ustawień można znaleźć w instrukcji obsługi oprogramowania jakiego użyto do wyświetlenia niniejszej strony WWW. Więcej informacji na naszej stronie tutaj.

  Akceptuję cookies z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information