Zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
I piętro, kasa 
Janusz Natkaniec 
tel. 12 388-60-03 wew. 28

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (Dz.U. Nr 147, poz. 1231 z 2002 r. z późniejszymi zmianami).

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
 • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców.
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
 • Decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.
 • Pisemną zgodę właściciela, jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany jest w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Opłaty:

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia  26 października 1982 r. (Dz.U. Nr 147, poz. 1231 z 2002 r.z późniejszymi zmianami).

 • 525 zł – na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa
 • 525 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (bez piwa)
 • 2100 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu

Opłatę wpłaca się w kasie Urzędu Gminy w Gołczy w godzinach od 8:00 – 12:00.

Termin załatwienia sprawy:

Decyzję wydaje się po uzyskaniu pozytywnej lub negatywnej opinii Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Tryb odwoławczy:

Na decyzję o odmowie wydania zezwolenia alkoholowego przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem organu, który decyzję wydał w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi:

 • Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży wydaje się na czas oznaczony nie krótszy niż 2 lata Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży wydaje się na czas oznaczony nie krótszy niż 4 lata.
 • Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim są zobowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
 • Opłatę wnosi się w ratach:
  • I rata – do 31 stycznia,
  • II rata – do 31 maja,
  • III rata – do 30 września.

 

Karta sprawy >>> pobierz

Wniosek >>> pobierz

Ta strona WWW wykorzystuje pliki ciasteczek (ang. cookies). Korzystanie z tej strony WWW bez zmiany ustawień dotyczących akceptowania plików ciasteczek, oznacza akceptację faktu, iż będą one przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika. Informacje na temat sposobu zmiany ww. ustawień można znaleźć w instrukcji obsługi oprogramowania jakiego użyto do wyświetlenia niniejszej strony WWW. Więcej informacji na naszej stronie tutaj.

  Akceptuję cookies z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information