Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
I piętro, kasa 
Janusz Natkaniec 
tel. 12 388-60-03 wew. 28

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późniejszymi zmianami)
  • Na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (Dz.U. Nr 147, poz. 1231 z 2002 r. z późniejszymi zmianami)

Wymagane dokumenty:

  • Kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.
  • Kserokopia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
  • Kserokopia aktualnej opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.
  • Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do działki lub umowa dzierżawy.

Opłaty:

Na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (Dz.U. Nr 147, poz. 1231 z 2002 r. z późniejszymi zmianami) pobiera się opłatę w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń:

  • 43,75 zł - za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa 
  • 43,75 zł - za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
  • 175 zł - za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu
Opłatę należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Gołcza w godzinach od 8:00 – 12:00.

Termin załatwienia sprawy:

Decyzję wydaje się po uzyskaniu pozytywnej lub negatywnej opinii Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Tryb odwoławczy:

Na decyzję o odmowie wydania zezwolenia alkoholowego przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem organu, który decyzję wydał w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów lub też błędnych, niekompletnych wypełnień Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

 

Karta sprawy >>> pobierz

Wniosek >>> pobierz

Ta strona WWW wykorzystuje pliki ciasteczek (ang. cookies). Korzystanie z tej strony WWW bez zmiany ustawień dotyczących akceptowania plików ciasteczek, oznacza akceptację faktu, iż będą one przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika. Informacje na temat sposobu zmiany ww. ustawień można znaleźć w instrukcji obsługi oprogramowania jakiego użyto do wyświetlenia niniejszej strony WWW. Więcej informacji na naszej stronie tutaj.

  Akceptuję cookies z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information