Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Gołcza

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa
I piętro, pokój nr 11

Referent mgr inż. Joanna Czarnocka

 tel. 012 388-60-03 wew. 19

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r poz. 391

  • Ustawa z dnia 21.08.1997r.o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r.nr 106, poz.1002 ze zm.)

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26.08.1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. 1998r. nr 116 poz.753)

  • Ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks Postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz.267)

  • Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012r. poz. 1282 z późn. zm.)

  • Uchwała nr XIX/118/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 30.03.2012r w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt , a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami wraz z załącznikami określonymi we wniosku
 

Opłaty:

Opłata skarbowa w wysokości 617,00 zł - płatne z chwilą złożenia wniosku, opłatę można uiścić w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy: KBS o/Gołcza nr 15 8591 0007 0150 0750 0417 0077

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż 30 dni od dnia złożenia wniosku

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Gołcza w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi:

 

Karta sprawy >>> pobierz

Wniosek >>>pobierz

Ta strona WWW wykorzystuje pliki ciasteczek (ang. cookies). Korzystanie z tej strony WWW bez zmiany ustawień dotyczących akceptowania plików ciasteczek, oznacza akceptację faktu, iż będą one przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika. Informacje na temat sposobu zmiany ww. ustawień można znaleźć w instrukcji obsługi oprogramowania jakiego użyto do wyświetlenia niniejszej strony WWW. Więcej informacji na naszej stronie tutaj.

  Akceptuję cookies z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information