Przyjęcie przez Sekretarza Gminy oświadczenia ostatniej woli

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 
I piętro, pokój nr 1 
Sekretarz Gminy, Maryla Stasiek-Mentel 
tel. 12 388-60-03 wew. 25

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) – art. 951

Wymagane dokumenty:

 • Dowód osobisty z numerem PESEL spadkodawcy (do wglądu).
 • Dowody osobiste z numerami PESEL dwóch świadków, których udział zapewnia spadkodawca (do wglądu).
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z 2006 r.) pobiera się opłatę w wysokości:
 • 22 zł – za sporządzenie protokołu

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Gminy Gołcza w godz. 8:00 – 12:00, bądź przelać na konto Urzędu.

Termin załatwienia sprawy:

14 dni od dnia zgłoszenia zamiaru zawarcia umowy.

 

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi:

 • Termin przyjęcia przez Sekretarza Gminy oświadczenia woli, zainteresowany ustala osobiście w sekretariacie Sekretarza Gminy.
 • Spadkodawca zapewnia udział dwóch świadków. Świadkami nie mogą być:
  • osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • osoby niewidome, nieme lub głuche,
  • osoby nie umiejące czytać i pisać,
  • osoby nie władające językiem polskim,
  • osoby skazane prawomocnie wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania,
  • osoby, dla których przewidziana została w testamencie jakakolwiek korzyść, jak również jej małżonek, krewni lub powinowaci pierwszego lub drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia.

 

Karta sprawy >>> pobierz

Wniosek >>> pobierz

Ta strona WWW wykorzystuje pliki ciasteczek (ang. cookies). Korzystanie z tej strony WWW bez zmiany ustawień dotyczących akceptowania plików ciasteczek, oznacza akceptację faktu, iż będą one przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika. Informacje na temat sposobu zmiany ww. ustawień można znaleźć w instrukcji obsługi oprogramowania jakiego użyto do wyświetlenia niniejszej strony WWW. Więcej informacji na naszej stronie tutaj.

  Akceptuję cookies z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information