Dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 
I piętro, pokój nr 1 
Sekretarz Gminy, Maryla Stasiek-Mentel 
tel. 12 388-60-03 wew. 25

Podstawa prawna:

 • Art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr. 256, poz. 2572 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 278, zm. z 2002 r. Nr 197, poz. 1663, z 2004 r. Nr 224, poz. 2274, z 2005 r. Nr 53, poz. 472).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnienie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1808).
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 1 lipca 2002r. w sprawie praktycznej nauki zawodu, § 10 ust. 4 i 5 (Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 988; Dz.U. z 2010 r. Nr 244 poz. 1626 ze zm.).
 • Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie MEN z dnia 12 października 2005 r. w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 215, poz. 1820).
 • Rozporządzenie MEN z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 124, poz. 860, zm. z 2008 r. Dz. U. Nr 144, poz. 903).
 • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.U.L 379 z 28.12.2006);pomoc de minimis w przemyśle i usługach.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

Wymagane dokumenty:

 • Dokument potwierdzający, iż pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w odrębnych przepisach (uwierzytelniona kopia).
 • Umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego (uwierzytelniona kopia).
 • Świadectwo pracy młodocianego pracownika (uwierzytelniona kopia).
 • Dokumenty potwierdzające krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy (uwierzytelniona kopia).
 • Dyplom, świadectwo lub zaświadczenie potwierdzające, iż młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przygotowanie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z odrębnymi przepisami (uwierzytelniona kopia).
 • Kopia świadectwa ukończenia szkoły zawodowej – w przypadku ukończenia nauki zawodu.
 • Formularz informacji podstawowych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał podmiot w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

Opłaty:

Brak.

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż 30 dni od dnia złożenia wniosku w przypadku gdy Gmina Gołcza posiada środki (przekazane z budżetu Wojewody Małopolskiego) na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Gołcza w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi:

Dofinansowaniem objęte jest kształcenie młodocianego pracownika zamieszkałego na terenie gminy Gołcza.

 

Karta sprawy >>> pobierz

Oświadczenie >>> pobierz

Instrukcja>>> pobierz

Ta strona WWW wykorzystuje pliki ciasteczek (ang. cookies). Korzystanie z tej strony WWW bez zmiany ustawień dotyczących akceptowania plików ciasteczek, oznacza akceptację faktu, iż będą one przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika. Informacje na temat sposobu zmiany ww. ustawień można znaleźć w instrukcji obsługi oprogramowania jakiego użyto do wyświetlenia niniejszej strony WWW. Więcej informacji na naszej stronie tutaj.

  Akceptuję cookies z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information