Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Referat Gospodarki Komunalnej 
I piętro, pokój nr 30
Kierownik: Urszula Więcławek 
tel. 12 388-60-03 wew. 20

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z 2003 r.) - art. 4 ust. 2

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o ustalenie warunków zabudowy lub
  • Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Załączniki:

  • Kopia mapy zasadniczej lub katastralnej w skali 1:500/1:1000/1:2000 obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszar, na który inwestycja będzie oddziaływać, z oznaczeniem granic terenu objętego wnioskiem.
  • Graficznie przedstawiony planowy sposób zagospodarowania terenu oraz charakterystyka zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów budowlanych.
  • Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko w uzasadnionych przypadkach.

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z 2006 r.) pobiera się opłatę w wysokości:

 

  • 107 zł - za wydanie decyzji o warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  • 56 zł - za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Gminy Gołcza w godz. 8:00 – 12:00, bądź przelać na konto Urzędu.

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Gołcza w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:

Nie wydaje się w chwili obecnej decyzji o warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dlatego, że na terenie gminy obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Gołcza. Wyjątek stanowi części działki nr 175 w Wysocicach w zakresie dotyczącym terenu oznaczonego symbolem „1Ks”.

 

Karta sprawy >>> pobierz

Wniosek >>> pobierz

Wniosek >>> pobierz

Ta strona WWW wykorzystuje pliki ciasteczek (ang. cookies). Korzystanie z tej strony WWW bez zmiany ustawień dotyczących akceptowania plików ciasteczek, oznacza akceptację faktu, iż będą one przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika. Informacje na temat sposobu zmiany ww. ustawień można znaleźć w instrukcji obsługi oprogramowania jakiego użyto do wyświetlenia niniejszej strony WWW. Więcej informacji na naszej stronie tutaj.

  Akceptuję cookies z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information