Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Referat Gospodarki Komunalnej 
I piętro, pokój nr 30
Kierownik: Urszula Więcławek 
tel. 12 388-60-03 wew. 20

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. - O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r., o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 225, poz. 1635)

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

We wniosku należy podać:

 • Dane identyfikacyjne wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres).
 • Dane identyfikacyjne nieruchomości, której przeznaczenie chcemy poznać - adres i oznaczenie geodezyjne terenu - nazwę obrębu, numer arkusza mapy, numer działki.
 •  W załączeniu mapa sytuacyjna z określeniem położenia rzeczonego terenu w połączeniu z najbliższą drogą publiczną, alternatywnie dokładne określenie numerów ewidencyjnych rzeczonych działek
 

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z 2006 r.) pobiera się opłatę w wysokości:

 • za wydanie wypisu ze stadium lub z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
  • 30 zł – do 5 stron,
  • 50 zł – powyżej 5 stron,
 • za wydanie wyrysu ze stadium lub z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
  • 20 zł za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4,
  • nie więcej niż 200 zł

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Gminy Gołcza w godz. 8:00 – 12:00, bądź przelać na konto Urzędu.

Termin załatwienia sprawy:

30 dni.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi:

Brak.

 

Karta sprawy >>> pobierz

Wniosek >>> pobierz

Ta strona WWW wykorzystuje pliki ciasteczek (ang. cookies). Korzystanie z tej strony WWW bez zmiany ustawień dotyczących akceptowania plików ciasteczek, oznacza akceptację faktu, iż będą one przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika. Informacje na temat sposobu zmiany ww. ustawień można znaleźć w instrukcji obsługi oprogramowania jakiego użyto do wyświetlenia niniejszej strony WWW. Więcej informacji na naszej stronie tutaj.

  Akceptuję cookies z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information