Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Referat Gospodarki Komunalnej 
I piętro, pokój nr 30
Kierownik: Urszula Więcławek 
tel. 12 388-60-03 wew. 20

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. Nr 140, poz.1481 z 2004 r.) § 1 pkt 1
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych /tekst jednolity Dz.U.Nr 71 poz. 838 z 2000r. z późn. zmianami/,
 • Uchwała Nr XXIII/178/04 Rady Gminy w Gołczy z dnia 20 października 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dla dróg gminnych
 • Uchwała Nr XXIV/193/04 Rady Gminy W Gołczy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/178/04 Rady Gminy w Gołczy z dnia 20 października 2004 r.

Wymagane dokumenty:

 • Plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z domiarami i zakreślonym kolorem czerwonym obrysem zajętej powierzchni pasa drogowego.
 • Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego prowadzenia robót.
 • Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy, bądź sposób zabezpieczenia robót.
 • Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Opłata nie dotyczy jeżeli pełnomocnictwo jest poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ oraz jeżeli udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
 

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z 2006 r.) nie pobiera się opłaty. Zwolnienie z opłaty skarbowej na:

 • Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
 • Pozwolenie na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Termin załatwienia sprawy:

30 dni.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy w Gołczy w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:

Brak.

 

Karta sprawy >>> pobierz

Wniosek >>> pobierz

Ta strona WWW wykorzystuje pliki ciasteczek (ang. cookies). Korzystanie z tej strony WWW bez zmiany ustawień dotyczących akceptowania plików ciasteczek, oznacza akceptację faktu, iż będą one przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika. Informacje na temat sposobu zmiany ww. ustawień można znaleźć w instrukcji obsługi oprogramowania jakiego użyto do wyświetlenia niniejszej strony WWW. Więcej informacji na naszej stronie tutaj.

  Akceptuję cookies z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information