Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Referat Gospodarki Komunalnej 
I piętro, pokój nr 30
Kierownik: Urszula Więcławek 
tel. 12 388-60-03 wew. 20

Podstawa prawna:

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r.)
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. z 18 maja 1964 r.  z późniejszymi zmianami) – art. 232-243

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek.
 • Kserokopia aktualnej mapy ewidencyjnej.
 • Kserokopia aktualnej mapy sytuacyjno – wysokościowej.
 • Kserokopia odpisu księgi wieczystej dla nieruchomości stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste wnioskodawcy.
 • Kserokopia wypisu z rejestru gruntów dla działki stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste wnioskodawcy.
 • W przypadku, gdy wniosek dotyczy nieruchomości zabudowanej oświadczenie, ze strona wybudowała obiekt z własnych środków finansowych lub nabyła nakłady.
 • Oświadczenie o pokryciu kosztów przeprowadzonego postępowania tj. koszt wykonania operatu szacunkowego i ewentualny koszt wykonania podziału geodezyjnego.
 

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z 2006 r.)opłaty nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy:

Do 8 miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi:

 • Protokół rokowań.
 • Umowa zostaje sporządzona w formie aktu notarialnego.
 • Wysokość opłaty rocznej ustala się w akcie notarialnym.

 

Karta sprawy >>> pobierz

Ta strona WWW wykorzystuje pliki ciasteczek (ang. cookies). Korzystanie z tej strony WWW bez zmiany ustawień dotyczących akceptowania plików ciasteczek, oznacza akceptację faktu, iż będą one przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika. Informacje na temat sposobu zmiany ww. ustawień można znaleźć w instrukcji obsługi oprogramowania jakiego użyto do wyświetlenia niniejszej strony WWW. Więcej informacji na naszej stronie tutaj.

  Akceptuję cookies z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information