OSP Zawody Powiat 2019

Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym na terenie gminy

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Referat Gospodarki Komunalnej 
I piętro, pokój nr 30
Kierownik: Urszula Więcławek 
tel. 12 388-60-03 wew. 20

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2007 r. Nr 235, poz.1726).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń (Dz.U. z 2004 r. Nr 144, poz.1519).

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów w krajowym transporcie drogowym;
 • Kserokopię licencji;
 • Proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy;
 • Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami;
 • Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi;
 • Zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach;
 • Cennik;
 • Wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy;
 

Opłaty:

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2007 r. Nr 235, poz.1726) pobiera się opłatę w wysokości:

 

 • do 1 roku – 100 zł
 • do 2 lat –    150 zł
 • do 3 lat –    200 zł
 • do 4 lat –    250 zł
 • do 5 lat –    300 zł

 

Za zmianę zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty, jak za wydanie zezwolenia.

 

Za wydanie wypisu z zezwolenia, dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty, jak za wydanie zezwolenia.

 

Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Gminy w Gołczy w godzinach od 8:00 – 12:00 lub na konto Urzędu Gminy Nr 15 8591 0007 0150 0750 0417 0077 KBS/O Gołcza.

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni od dnia złożenia wymaganych dokumentów.

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej stronie przysługuje odwołanie, które wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem organu, który decyzję wydał.

Uwagi:

Organem właściwym do wydania zezwolenia na przewozy regularne, w zależności od zasięgu przewozów odpowiedni jest:

 • Wójt - na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych na obszarze gminy,
 • Burmistrz albo prezydenta miasta - na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych w komunikacji miejskiej,
 • Burmistrza albo prezydent miasta, któremu powierzono to zadanie na mocy porozumienia (art. 4 pkt 7a - na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych w komunikacji miejskiej w granicach określonych w art.4 pkt 7a lit a albo lit. b),
 • Burmistrz albo prezydent miasta, będącego siedzibą związku między gminnego (art. 4 pkt 7a- na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych na obszarze gmin, które utworzyły związek międzygminny),
 • Prezydent miasta na prawach powiatu, w uzgodnieniu z właściwym starostą ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej – na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych przebiegających na obszarze miasta i sąsiedniego powiatu.
 • Starosta w uzgodnieniu z wójtami, burmistrzami lub prezydentami miast właściwymi ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej - na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych na obszarze powiatu, z wyłączeniem linii komunikacyjnej określonych w art. 18 lit a-d¹,
 • Marszałek województwa w uzgodnieniu ze starostami właściwymi ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej - na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar, co najmniej jednego powiatu, jednakże niewykraczający poza obszar województwa,
 • Marszałek województwa właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, w uzgodnieniu  z marszałkami województw właściwymi ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej - na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar, co najmniej jednego województwa.

Zezwolenie wydaje się na czas nie dłuższy niż 5 lat - na wykonywanie przewozów regularnych lub regularnych specjalnych.

 

Organ wydający zezwolenia wydaje przedsiębiorcy wypis lub wypisy z zezwoleń w liczbie określonej we wniosku przedsiębiorcy.

 

Przy odbiorze decyzji należy okazać dowód wpłaty za wydanie zezwolenia za przewozy regularne w krajowym transporcie drogowym.

 

Karta sprawy >>> pobierz

Wniosek >>> pobierz