Zgłoszenie informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Referat Finansów
I piętro, pokój nr 9, Janina Jamroży, tel. 12 388-60-03 wew. 15 
I piętro, pokój nr 10, Łucja Kluzek, Aleksandra Biela-Pardała, tel. 12 388-60-03, wew. 18

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 15.XI.1984r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013r., poz.1381 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 12.I.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014r. , poz. 849 ze zm),
  • Ustawa z 30.X.2002r. o podatku leśnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013r., poz. 465 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012r. , poz. 749 z późniejszymi zmianami),
  • Uchwała Rady Gminy w Gołczy nr XV/88/15 z dnia 19 listopada 2015r.

Wymagane dokumenty:

Brak.

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z 2006 r. z późniejszymi zmianami) opłaty nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy:

Bez będnej zwłoki.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi:

  • Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami, samoistnymi posiadaczami, użytkownikami nieruchomości, obiektów budowlanych lub ich części; właścicielami, samoistnymi posiadaczami lub użytkownikami gruntu, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego >>> pobierz