Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy
Urząd Stanu Cywilnego
I piętro (skrzydło), pok. 28
Jan Farot, Joanna Marczewska-Molenda
tel. 012 388-60-03 wew. 17

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2015 poz. 388)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. 2011 nr 220 poz. 1306 z późn. zm.)
 • Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 poz. 267 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

 • Dowód osobisty.
 • Wypełniony formularz „Zgłoszenie pobytu stałego” bądź „Zgłoszenie pobytu czasowego”.
 • Potwierdzenie faktu pobytu w lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie wyrażone w formie podpisu dysponenta lokalu lub budynku, złożone w urzędzie na w/w. formularzu.
 • Przedłożenie dokumentu stanowiącego o prawie do dysponowania mieszkaniem (np. akt własności, wypis z rejestru ksiąg wieczystych, umowa najmu lokalu, itp.).

Opłaty:

Od czynności meldunkowych opłaty skarbowej nie pobiera się.
17 zł - za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku jeśli osoba działa przez pełnomocnika).

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki.
Wydanie decyzji w sprawach meldunkowych – 1 miesiąc, a sprawy szczególnie skomplikowanej – 2 miesiące.

Tryb odwoławczy:

Odmowa zameldowania następuje w drodze decyzji, na które przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Wojewody Małopolskiego w Krakowie w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi:

 • Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia.
 • Za osobę niepełnoletnią obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę         w miejscu ich wspólnego pobytu.
 • Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem po okazaniu do wglądu przez pełnomocnika jego dowodu osobistego lub paszportu.
 • Jeżeli dane zgłoszone do zameldowania budzą wątpliwości o zameldowaniu rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej.
 • Organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje z urzędu osobie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, natomiast przy zameldowaniu na pobyt czasowy, zaświadczenie wydaje się na wniosek osoby.
 • Zameldowanie w nowym miejscu pobytu stałego i czasowego oznacza wymeldowanie z poprzednich miejsc pobytu w przypadku gdy wcześniej nie nastąpiło wymeldowanie z tych miejsc.

 

Zgłoszenie pobytu stałego >>>pobierz
Zgłoszenie pobytu czasowego >>>pobierz
Karta sprawy >>>pobierz

 

Ta strona WWW wykorzystuje pliki ciasteczek (ang. cookies). Korzystanie z tej strony WWW bez zmiany ustawień dotyczących akceptowania plików ciasteczek, oznacza akceptację faktu, iż będą one przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika. Informacje na temat sposobu zmiany ww. ustawień można znaleźć w instrukcji obsługi oprogramowania jakiego użyto do wyświetlenia niniejszej strony WWW. Więcej informacji na naszej stronie tutaj.

  Akceptuję cookies z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information